Wyrok WSA uznający skargę na decyzje lokalizacyjną.
27.02.2010.

W dniu 25 stycznia 2010 r. wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę na decyzję w sprawie lokalizacji ul. Sęczkowej.

W wyroku stwierdzonio, że zaskarżona decyzja Wojewody nie spełnia wymagań określonych w art. 11 i art. 107 §3 kpa, ponieważ brak w niej odniesienia się do zarzutów zawartych w odwołaniach od decyzji organu pierwszej instancji z dnia [...] maja 2008 r. Organ odwoławczy ograniczył swoje oceny do postępowania przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji, zamiast dokonać ponownej merytorycznej oceny zebranego materiału dowodowego, z odniesieniem się także do zarzutów zawartych w odwołaniach. Stwierdzenie zaś organu odwoławczego, iż podnoszone przez odwołujących się od decyzji organu I instancji zarzuty nie należą do kompetencji organu odwoławczego, podważa zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego wyrażoną w art. 15 kpa, czyniąc z decyzji odwoławczej pozorny środek weryfikacji wydanego rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji. Jakkolwiek bowiem, strony mogą w odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji poprzestać jedynie na lakonicznym wskazaniu niezadowolenia z wydanej decyzji.

Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, Wojewoda musi ocenić zasadność zarzutów zgłoszonych w odwołaniach, dając temu wyraz w stosownym rozstrzygnięciu z zachowaniem wymogów określonych w art. 11 i art. 107 §3 kpa.